Vegye fel velem a kapcsolatot: +36-70/629-0945

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Impresszum

Kerekes Anikó E.V.

Cím: 1181 Budapest Kossuth Lajos u. 22.

Nyilvántartási szám: 53021780

Adószám: 69326307-1-43

Email cím: info@feldolgozom.hu

Telefon: +36 70 629 09 45

Weboldal: https://feldolgozom.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

Jogi nyilatkozat

A Weboldal teljes tartalma (formai megjelenése, szövegek, logó, az álló- és mozgóképek, Blog bejegyzések) jogi védelem alatt áll, a Szolgáltató saját szellemi tulajdonát képezi.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy egyes részeit bármilyen formában felhasználni, lemásolni, módosítani, terjeszteni, átdolgozni, bemutatni, közzétenni, nyilvánosan megjeleníteni.

A Weboldalon megjelenített szövegek, illetve videó vagy hanganyag esetén azok leirata csakis idézetként, a forrás aktív linkkel történő megjelölésével lehetséges

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató tulajdonát képezi a www.feldolgozom.hu honlap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül gyász- és veszteségfeldolgozást segítő feladatot (a továbbiakban: szolgáltatást) lát el, elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó problémája megoldásához megbízható, képzett szakembert találjon. A szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, vagy terápiás tanácsadásnak, illetve nem minősül gyógyító vagy természetgyógyászati tevékenységnek: a Szolgáltató kizárólag Gyász- és veszteségfeldolgozás tevékenységet végez. 

Felhasználó lehet minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy.  

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon olvasható cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.

 

A szolgáltatás igénybevétele: 

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele az alábbiak szerint történik: 

A Felhasználó a honlapon közölt elérhetőségeken előzetes bejelentkezéssel gyász- és veszteségfeldolgozásra irányuló konzultációt vehet igénybe. A konzultáció a Felhasználó által kiválasztott időpontban és helyszínen személyes jelenléttel vagy Sype-on keresztül (online konzultáció) történik. Terheltségtől függően ez az időkeret változhat, amelyről a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót.

Online konzultáció esetén Szolgáltató fenntartja a konzultáció időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. 

Ha a pszichológiai konzultáció lemondását Szolgáltató kezdeményezi, azért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. A szolgáltatás lemondását Szolgáltató bármikor (akár a konzultáció előtt kevesebb mint 24 órával is) jelezheti Felhasználó felé, s ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a gyász- és veszteségfeldolgozás igénybevétele sem személyes, sem online módon  nem minősül egészségügyi ellátásnak, egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, vagy terápiás tanácsadásnak, illetve nem minősül gyógyító vagy természetgyógyászati tevékenységnek. Mentális problémák esetén Szolgáltató szakpszichológiai vagy pszichiátriai ellátás igénybevételét javasolhatja. 

A Szolgáltató kijelenti, és a Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltatás ellenértéke: 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Gyász- és veszteségfeldolozás igénybevétele díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik. A szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató a honlap Kapcsolat menüpontjában rögzíti.

 

Díjfizetési módok: 

A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi mód igénybevételével történhet:

 

Előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött bankszámlaszámra, mind a személyes vagy online konzultáció esetén a szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte Felhasználó részére.  

 

Felelősségre vonatkozó rendelkezések: 

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

 

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa az adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza az adatkezelő által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét, illetve egyéb, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket.

 

A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél, valamint szervezeti egységeinél nyilvántartott valamennyi személyes, különleges és közérdekű adatra, a velük végzett adatkezelési műveletek teljes körére keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

 

Kerekes Anikó egyéni vállalkozó, mint a www.feldolgozom.hu weboldal üzemeltetője és az ott bemutatott tevékenységek szolgáltatója (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő), tevékenységével összefüggésben valamely szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő kliens (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), és az egyéb irányadó jogszabályok adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

Tárhelyszolgáltató

 

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

  

Fogalommeghatározások

 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Személyes adatnak minősül a felhasználóra, mint azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Szolgáltató a személyes adatokat a szolgáltatás (ok) igénybevételéhez (a továbbiakban: Szolgáltatás) szükséges kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz és a számlázáshoz gyűjti. Szolgáltató nem valósít meg marketing célú adatkezelést. A Szolgáltatással kapcsolatban az adatok a következő csatornákon érkezhetnek: a www.feldolgozom.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal), az info@feldolgozom.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján, vagy a +36 70 629 09 45 telefonszámon történő jelentkezéssel (a beszélgetésről hangrögzítés nem készül, visszaigazolás elektronikus levélben történik). Az Adatkezelő mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója a www.feldolgozom.hu honlapon érhető el. Az Adatkezelő a felhasználó részére – az általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikke alapján – az alábbi, egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújtja az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

 

Az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei

 

Név: Kerekes Anikó egyéni vállalkozó

Székhely: 1181 Budapest Kossuth Lajos u. 22.

Nyilvántartási szám: 53021780

Adószám: 69326307-1-43

Telefon: +36 70 629 09 45

E-mail: indo@feldolgozom.hu

Honlap: www.feldolgozom.hu

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő a Felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámát és számlázási adatait kezeli.

 

Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. Fontos adatkezelési információk.  A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeket. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét, felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. A Felhasználó bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. A Felhasználó nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás Adatkezelési tájékoztató elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.  A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

 

A tájékoztatás kéréshez való jog: a Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A Felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: a Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről a Felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog: a Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. A Felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog: a Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A Felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a Felhasználót emailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Felhasználó érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.